Obchodní podmínkyPŘEČTĚTE SI PROSÍM TYTO PODMÍNKY POZORNĚ!


Vítejte na www.gotauthentic.com! Tyto Obchodní podmínky popisují podmínky, které se vztahují na váš přístup a používání webu a verzí webu optimalizovaných pro mobily, které jsou identifikovány jednotným lokátorem zdroje www.gotauthentic.com (dále jen „Stránky“). Tento dokument (dále označovaný jako „Smlouva“) je právně závaznou dohodou mezi vámi jako uživatelem (uživateli) Stránek (dále jen „vy“, „váš“, „svůj“ nebo „Uživatel“) a Got Authentic LLC určeným v souladu s odstavcem 2.1 níže (dále jen „GotAuthentic“, „GA“, „my“, „náš“ nebo „Provozovatel“).


1. Použití a přijetí podmínek


1.1 Váš přístup a používání Stránek a Služeb, softwaru a produktů GotAuthentic prostřednictvím Stránek podléhá podmínkám obsaženým v tomto dokumentu a také Zásadám ochrany osobních údajů. Tento dokument a další pravidla a zásady Stránek jsou dále společně označovány jako „Podmínky“. Přístupem na Stránky a Služby a jejich používáním souhlasíte s tím, že přijímáte Podmínky a jste jimi vázáni. Nepřistupujte a nepoužívejte Služby nebo Stránky, pokud nepřijímáte všechny podmínky.


1.2 Nesmíte přistupovat ke Službám nebo Stránkám nebo je používat a nesmíte přijmout Podmínky, pokud (a) nejste zletilí dle zákona k uzavření závazné smlouvy s GotAuthentic nebo (b) nejste zletilí dle zákona k nákupu a /nebo prodeji jiným uživatelům Stránek.


1.3 GotAuthentic může kdykoli změnit jakékoliv Podmínky zveřejněním příslušných upravených a přepracovaných podmínek na Stránkách. Pokračováním v přístupu nebo používání Služeb nebo Stránek souhlasíte s tím, že se na vás budou vztahovat upravené a přepracované Podmínky.


1.4 Pokud GotAuthentic zveřejnil nebo poskytl překlad anglické jazykové verze Podmínek, souhlasíte s tím, že překlad je poskytován pouze pro vaše pohodlí a že váš přístup ke Službám nebo Stránkám a jejich používání se bude řídit anglickou verzí.


1.5 Když prodáváte položky a nakupujete položky od jiných uživatelů, uzavíráte s každým Uživatelem samostatnou smlouvu (smlouvy) („Dodatečná smlouva“).


1.6 Podmínky měnit pouze GotAuthentic a to v psané podobě.


2. Poskytování Služeb


2.1 Pokud jste registrovaným Členem Stránek, uzavíráte smlouvu se společností Got Authentic LLC se sídlem 2708 Lookout View Drive, Golden, CO 80401, Spojené státy americké. Daňové identifikační číslo (EIN): 88-2278277.


2.2 Pro přístup a používání některých Služeb se musíte zaregistrovat jako Člen na Stránce. Dále si GotAuthentic vyhrazuje právo bez předchozího upozornění omezit přístup nebo používání určitých Služeb (nebo jakýchkoliv funkcí v rámci Služeb) na platící uživatele nebo za jiných podmínek, pro které se může GotAuthentic rozhodnout dle vlastního uvážení.


2.3 GotAuthentic může dle vlastního uvážení omezit, odepřít nebo vytvořit různé úrovně přístupu a používání jakýchkoliv Služeb (nebo jakýchkoliv funkcí v rámci Služeb) s ohledem na různé Uživatele.


2.4 GotAuthentic může spustit, změnit, upgradovat, uložit podmínky, pozastavit nebo zastavit jakékoliv Služby (nebo jakékoliv funkce v rámci Služeb) a části Stránky nebo Stránky jako celek bez předchozího upozornění.


2.5 Některé Služby (nebo jejich část) mohou být poskytovány přidruženými společnostmi GotAuthentic jménem GotAuthentic.


2.6 GotAuthentic nabízí placené a bezplatné Členské plány („Plán“). Po uzavření smlouvy s námi si Uživatel vybere na Stránce z aktuálního portfolia jeden z Plánů.


2.7 V případě bezplatného tarifu není Uživatel povinen platit nám Členský poplatek za používání Stránky a jejích Služeb. V bezplatném plánu jsme oprávněni změnit hodnotu jakýchkoliv Členských výhod poskytovaných Uživateli, jakož i další parametry plánu.


2.8 V případě placeného plánu je uživatel povinen uhradit poplatek za užívání služeb ve výši stanovené společností GotAuthentic pro každý plán na našich Stránkách, přičemž výše poplatku může záviset na typu plánu. U placených plánů jsme oprávněni změnit výši poplatku, hodnotu jakýchkoliv Členských výhod zahrnutou v placeném plánu včetně bezplatného kreditu a tokenů nabízených Uživateli, jakož i další parametry plánu, od následujícího období, pro které Uživatel ještě nezaplatil poplatek.


2.9 GotAuthentic je oprávněn zrušit své Plány.


2.10 Uživatel je oprávněn změnit placený tarif na konci platnosti plánu. Pokud Uživatel přejde z placeného plánu na bezplatný plán nebo z placeného plánu vyšší třídy (tj. s vyšším poplatkem) na placený plán nižší třídy (tj. s nižším poplatkem), bere Uživatel na vědomí, že část nebo všechny Členské výhody poskytnuté u vyššího plánu mohou být nepřístupné v rozsahu, který přesahuje limity definované pro typ plánu, na který Uživatel přešel.


2.11 Všechny ceny jsou převzaty z Ceníku na Stránkách.


2.12 V případě, že je uhrazená platba plánu provedena formou Předplatného na určité období, uhradí nám Uživatel Předplatitelský poplatek na další časové období vždy před uplynutím probíhajícího časového období. Pokud tak neučiní, uživatel přejde z placeného plánu na bezplatný plán a ztratí veškeré nevyužité Členské výhody. Uživatel může také ztratit další privilegia dříve spojená s placeným plánem.


2.13 Platební služby jsou poskytovány a zpracovávány prostřednictvím PayPal. Poskytování platebních služeb se řídí obchodními podmínkami a ceníkem společnosti PayPal.


2.14 Pro prodej položek pomocí Služeb a Stránek je Uživatel povinen mít platný PayPal účet, který musí být propojen s jeho uživatelským profilem GotAuthentic. Jeden účet PayPal může být použit pouze pro jednoho Uživatele.


3. Uživatelé


3.1 Podmínkou vašeho přístupu na Stránku nebo Služby a jejich používání je souhlas s tím, že při přístupu nebo používání Stránky nebo Služeb budete dodržovat všechny platné zákony a předpisy.


3.2 Souhlasíte s tím, že (a) nebudete kopírovat, reprodukovat, stahovat, znovu publikovat, prodávat, distribuovat nebo dále prodávat žádné služby ani žádné informace, text, obrázky, grafiku, videoklipy, zvuk, adresáře, soubory, databáze nebo výpisy atd. dostupné na Stránkách nebo jejich prostřednictvím („Obsah webu“) a (b) nebudete kopírovat, reprodukovat, stahovat, kompilovat nebo jinak používat žádný obsah webu pro účely provozování podnikání, které konkuruje GotAuthentic nebo jinak komerčně využívat Obsah webu. Systematické získávání obsahu Stránek ze Stránek za účelem přímého nebo nepřímého vytváření nebo kompilace sbírky, kompilace, databáze nebo adresáře (ať už prostřednictvím robotů, spiderů, automatických zařízení nebo manuálních procesů) bez písemného povolení od GotAuthentic je zakázáno. Použití jakéhokoliv obsahu nebo materiálů na Stránce pro jakýkoliv účel, který není výslovně povolen v Podmínkách, je zakázáno.


3.3 GotAuthentic může uživatelům umožnit přístup k obsahu, produktům nebo službám nabízeným třetími stranami prostřednictvím hypertextových odkazů (ve formě slovního odkazu, bannerů, kanálů nebo jinak), API nebo jiným způsobem na webové stránky těchto třetích stran. Jste upozorněni, abyste si před použitím těchto webových stránek přečetli podmínky a/nebo zásady ochrany osobních údajů těchto webových stránek. Berete na vědomí, že GotAuthentic nemá žádnou kontrolu nad webovými stránkami takových třetích stran, nemonitoruje takové webové stránky a nenese odpovědnost ani nikomu neručí za takové webové stránky nebo jakýkoliv obsah, produkty nebo služby zpřístupněné na těchto webových stránkách nebo jejich prostřednictvím.


3.5 Souhlasíte s tím, že neprovedete žádnou akci, která by narušila integritu počítačových systémů nebo sítí GotAuthentic a/nebo jakéhokoliv jiného Uživatele, ani nezískala neoprávněný přístup k takovým počítačovým systémům nebo sítím.


3.6 Souhlasíte s tím, že nebudete podnikat žádné kroky, které by mohly narušit integritu systému zpětné vazby GotAuthentic, jako je zanechání pozitivní zpětné vazby pro sebe pomocí sekundárních Členských ID nebo prostřednictvím třetích stran nebo ponechání nepodložené negativní zpětné vazby jinému uživateli.


3.7 Zveřejněním nebo zobrazením jakýchkoliv log, ochranných známek, servisních značek, značek, popisu/informací v seznamu položek a veškerých dalších informací, obsahu nebo materiálu na Stránkách (veškeré takové informace, obsah nebo materiál, jsou společně označované jako „Uživatelský obsah”) nebo poskytováním jakéhokoliv Uživatelského obsahu společnosti GotAuthentic a/nebo jejím přidruženým společnostem a jejich příslušným zástupcům a v rozsahu povoleném příslušnými zákony udělujete neodvolatelné, trvalé, celosvětové, bezplatné a sublicencovatelné (prostřednictvím více úrovní) licence společnosti GotAuthentic a/nebo jejím přidruženým společnostem a jejich příslušným zástupcům (zástupcům) zobrazovat, přenášet, distribuovat, reprodukovat, publikovat, duplikovat, upravovat, překládat, uchovávat, vytvářet odvozená díla pomocí uživatelského obsahu, odstraňovat jakoukoliv jeho část (včetně, bez omezení, vodoznaku nebo označení, které uživatelský obsah nese) a jinak používat jakýkoliv nebo veškerý uživatelský obsah v jakékoliv formě, médiích nebo technologii, která je nebo není v současné době známá, jakýmkoli způsobem na webu a/nebo kanálech třetích stran a pro jakýkoliv účel, který může být prospěšný, ať už přímo nebo nepřímo, pro GotAuthentic, provoz Stránek a Služeb. Potvrzujete a zaručujete společnosti GotAuthentic, že ​​máte všechna práva, pravomoci a oprávnění nezbytné k udělení výše uvedené licence a uživatelského obsahu a použití takového uživatelského obsahu (včetně odvozených děl) společností GotAuthentic a/nebo jejími přidruženými společnostmi na základě takové licence je osvobozeno od jakékoliv porušení nebo porušení veškerých práv třetích stran (jak je definováno v článku 5.4 podmínek). V maximálním rozsahu povoleném zákonem se vzdáváte svého práva vymáhat svá práva duševního vlastnictví v uživatelském obsahu vůči společnosti GotAuthentic a/nebo jejím přidruženým společnostem, nabyvatelům nebo nabyvatelům sublicence v souvislosti s používáním takového uživatelského obsahu v souvislosti se službami. Informace, které jsou chráněny v rámci ochrany dat zákony budou používány a uchovávány pouze v souladu s těmito zákony.


4. Členské účty


4.1 Uživatel musí být na Stránce registrován, aby mohl přistupovat k některým Službám nebo je používat (registrovaný uživatel je níže také označován jako „Člen“). S výjimkou souhlasu GotAuthentic může jeden Uživatel na Stránce zaregistrovat pouze jeden Členský účet. GotAuthentic může zrušit nebo ukončit Členský účet Uživatele, pokud má GotAuthentic důvod se domnívat, že se Uživatel současně zaregistroval nebo má pod kontrolou dva nebo více Členských účtů. Dále může GotAuthentic z jakéhokoliv důvodu a bez udání důvodu odmítnout žádost uživatele o registraci.


4.2 Při registraci na Stránce GotAuthentic přidělí každému registrovanému Uživateli účet a vydá Členské ID a heslo (tato si zvolí registrovaný uživatel při registraci).


4.3 Sada Členského ID a hesla je jedinečná pro jeden účet. Každý Člen je výhradně odpovědný za zachování důvěrnosti a bezpečnosti vašeho Členského ID a hesla a za veškeré použití a činnosti, ke kterým dojde pod vaším účtem (ať už jsou takové použití nebo činnosti povoleny či nikoli). Žádný Člen nesmí sdílet, přidělovat nebo povolit použití svého Členského účtu, ID nebo hesla jiné osobě, a to ani jiným jednotlivcům v rámci vlastního obchodního subjektu Člena (pokud je to relevantní). Člen souhlasí s tím, že bude okamžitě informovat GotAuthentic, pokud se dozvíte o jakémkoli neoprávněném použití vašeho hesla nebo vašeho účtu nebo zjistí jakékoliv jiné porušení zabezpečení vašeho účtu.


4.4 Člen souhlasí s tím, že veškeré používání Stránek a Služeb a veškeré aktivity, ke kterým dochází pod vaším účtem (včetně, ale bez omezení, zveřejňování jakýchkoliv informací, klikání na přijetí jakýchkoliv dodatečných smluv nebo pravidel, přihlášení k odběru nebo provádění jakékoliv platby za jakékoliv služby, zasílání zpráv) bude považováno za schválené Členem.


4.5 Člen bere na vědomí, že sdílení vašeho účtu s jinými osobami nebo umožnění více uživatelům používat váš účet (souhrnně „vícenásobné použití“) může způsobit nenapravitelné škody GotAuthentic nebo jiným uživatelům Stránek. Člen odškodní GotAuthentic, naše přidružené společnosti, ředitele, zaměstnance, agenty a zástupce za jakoukoliv ztrátu nebo škodu (včetně, ale nejen ztrátu zisku), kterou utrpí v důsledku vícenásobného použití vašeho účtu. Člen také souhlasí s tím, že v případě vícenásobného použití vašeho účtu nebo při selhání Člena udržet zabezpečení vašeho účtu, GotAuthentic nenese odpovědnost za žádné ztráty nebo škody vzniklé v důsledku takového porušení a bude mít právo pozastavit nebo ukončit Členův účet. bez odpovědnosti vůči Členovi.


5. Povinnosti Člena


5.1 Každý Člen prohlašuje, zaručuje a souhlasí s tím, že (a) máte plnou moc a oprávnění přijmout Podmínky, udělit licenci a oprávnění a plnit povinnosti podle nich; (b) váš přístup a používání Stránek a Služeb bude pouze pro osobní účely.


5.2 Člen bude muset poskytnout informace o své doručovací adrese jako součást procesu registrace na Stránce pro přístup a používání Služby nebo Členského účtu. Každý Člen prohlašuje, zaručuje a souhlasí s tím, že (a) takové informace a materiály, ať už byly předloženy během registračního procesu nebo poté v průběhu dalšího používání Stránky nebo Služby, jsou pravdivé, přesné, aktuální a úplné a (b) budete udržovat a neprodleně upravíte všechny informace a materiály tak, aby byly pravdivé, přesné, aktuální a úplné.


5.3 Když se stanete Členem, souhlasíte se zařazením kontaktních údajů o vás do naší databáze a opravňujete GotAuthentic ke sdílení kontaktních údajů s ostatními uživateli výhradně za účelem vámi iniciované nákupní transakce v souladu s našimi zásadami ochrany osobních údajů.


5.4 Členové jsou oprávněni vytvářet a udržovat digitální sbírku svých osobních sportovních memorabilií a vybavení („Položka“) na Stránce a používat Služby k prezentaci Položky, prodeji Položky a nákupu Položky od jiných Členů,


5.4 Každý Člen prohlašuje, zaručuje a souhlasí s tím, že (a) budete výhradně odpovědni za získání všech nezbytných licencí a oprávnění třetích stran týkajících se jakéhokoliv Uživatelského obsahu, který odešlete, zveřejníte nebo zobrazíte; (b) žádný uživatelský obsah, který odešlete, zveřejníte nebo zobrazíte, neporušuje jakákoliv autorská práva, patenty, ochranné známky, obchodní názvy, obchodní tajemství nebo jakákoliv jiná osobní či vlastnická práva jakékoliv třetí strany („Práva třetích stran“); a (c) máte právo a oprávnění vlastnit, prodávat, obchodovat nebo vyvážet nebo nabízet Položku a takové vlastnictví prodej, obchodování, export nebo nabízení neporušuje žádná práva třetí strany; a (d) ani Členovi, ani žádné z jeho spřízněných osob, nebyl zakázán přístup nebo nebyli odstraněni z žádné z hlavních platforem elektronického obchodu nebo nebyli jinak zapojeni do prodeje padělaných nebo pirátských produktů online.


5.5 Každý Člen dále prohlašuje, zaručuje a souhlasí s tím, že Uživatelský obsah, který odešlete, zveřejníte nebo zobrazíte:
a) je pravdivý, přesný, úplný a zákonný;
b) nesmí být nepravdivý, zavádějící nebo klamavý;
c) neobsahuje informace, které jsou hanlivé, urážlivé, ohrožující nebo obtěžující, obscénní, závadné, urážlivé, sexuálně explicitní nebo škodlivé pro nezletilé;
d) neobsahuje informace, které jsou diskriminační nebo propagují diskriminaci na základě rasy, pohlaví, náboženství, národnosti, zdravotního postižení, sexuální orientace nebo věku;
e) neporušuje žádné platné zákony a předpisy (včetně, bez omezení, těch, které upravují kontrolu vývozu, ochranu spotřebitele, nekalou soutěž, snižování cen nebo klamavou reklamu) ani nepropaguje žádné aktivity, které mohou porušovat jakékoliv platné zákony a předpisy;
f) neobsahuje žádný odkaz přímo ani nepřímo na jakoukoliv jinou webovou stránku, která zahrnuje jakýkoliv obsah, který by mohl porušovat Podmínky.


5.6 Každý Člen dále prohlašuje, zaručuje a souhlasí s tím, že:
a) vykonává své aktivity na Stránce v souladu s platnými zákony a předpisy;
b) provádí své obchodní transakce s ostatními uživateli Stránek v dobré víře;
c) vykonává své činnosti v souladu s Podmínkami a veškerými příslušnými Dodatečnými smlouvami;
d) nepoužívá Služby nebo Stránky k podvádění jakékoliv osoby nebo subjektu (včetně, bez omezení, prodeje odcizených věcí, používání odcizených kreditních/debetních karet);
e) nevydává se za žádnou osobu nebo subjekt, nezkresluje informace o sobě nebo své příslušnosti k jakékoliv osobě nebo subjektu;
f) nezapojuje se do spamu nebo phishingu;
g) nezapojuje se do žádných jiných nezákonných činností (včetně, bez omezení, těch, které by představovaly trestný čin, vedly k občanskoprávní odpovědnosti atd.) ani nepodporuje nebo napomáhá jakékoliv nezákonné činnosti;
h) se nepokouší o kopírování, reprodukování, využívání nebo vyvlastňování různých proprietárních adresářů, databází a výpisů GotAuthentic;
i) nepoužívá žádné počítačové viry nebo jiná destruktivní zařízení a kódy, které mají za následek poškození, zasahování, zachycení nebo vyvlastnění jakéhokoliv softwarového nebo hardwarového systému, dat nebo osobních informací;
j) neprovozuje žádný plán, který by narušil integritu dat, systémů nebo sítí používaných GotAuthentic a/nebo kterýmkoliv uživatelem Stránek, nebo nezískal neoprávněný přístup k takovým datům, systémům nebo sítím;
k) nezapojuje se do žádných činností, které by jinak zakládaly jakoukoliv odpovědnost pro GotAuthentic nebo naše přidružené společnosti.


5.7 Člen nesmí používat Stránku, Služby nebo Členský účet k provádění činností, které jsou identické nebo podobné podnikání na tržišti elektronického obchodu GotAuthentic.


5.8 Člen souhlasí s tím, že poskytne všechny potřebné informace, materiály a schválení a poskytne veškerou přiměřenou pomoc a součinnost nezbytnou pro poskytování Služeb GotAuthentic, vyhodnocení, zda Člen porušil Podmínky a/nebo vyřízení jakékoliv stížnost vůči Členovi. Pokud tak Člen neučiní a povede to ke zpoždění nebo pozastavení nebo ukončení poskytování některé ze Služeb, GotAuthentic nebude povinen prodloužit příslušné období služby ani nebude odpovědný za jakékoliv ztráty nebo škody vzniklé v důsledku nebo v souvislosti s takovou službou. zpoždění, pozastavení nebo ukončení.


5.9 Člen bere na vědomí a souhlasí s tím, že GotAuthentic si vyhrazuje právo, ale nebude to po něm požadováno, aktivně sledovat nebo vykonávat jakoukoliv redakční kontrolu nad obsahem jakékoliv zprávy nebo materiálu nebo informací (včetně uživatelského obsahu), které byly vytvořeny, získány nebo zpřístupněny prostřednictvím Služeb nebo Stránky. GotAuthentic neschvaluje, neověřuje ani jinak necertifikuje obsah žádných komentářů nebo jiných materiálů nebo informací (včetně uživatelského obsahu) vytvořených, odeslaných, zveřejněných, zobrazených nebo jinak vytvořených kterýmkoliv Členem, s výjimkou certifikovaných položek GotAuthentic. Každý Člen je výhradně odpovědný za obsah své komunikace a může být právně odpovědný za obsah svých komentářů nebo jiných materiálů nebo informací.


5.10 Člen bere na vědomí a souhlasí s tím, že Stránky a Služby mohou být používány pouze individuálními spotřebiteli nebo pro osobní potřebu.


5.11 Člen bere na vědomí a souhlasí s tím, že každý Člen je výhradně odpovědný za dodržování platných zákonů a předpisů ve svých příslušných jurisdikcích, aby bylo zajištěno, že veškerý přístup a používání Stránek a Služeb bude v souladu s tímtéž.


5.12 Každý Člen prohlašuje, zaručuje a souhlasí s tím, že


(a) nabízíte pouze Položky, které osobně vlastníte a které máte ve fyzickém držení;


(b) Položka, kterou nabízíte, je ve stavu přesně odpovídajícím tomu, jak je popsáno na stránce Položky;


(c) při prodeji a/nebo nákupu Položky se nepokusíte podvést jiného Člena.


Pokud kdykoli nemůžete dodržet některý z výše uvedených požadavků, měli byste Služby okamžitě přestat používat. Pokud se GotAuthentic důvodně domnívá, že vaše chování porušuje nebo hrozí porušením jakýchkoliv platných zákonů a předpisů, může vůči vám společnost GotAuthentic na základě vlastního uvážení kdykoli podniknout kroky, které bude považovat za vhodné s ohledem na okolnosti, včetně, ale nikoli výhradně, ukončení poskytování Služeb, uzavření příslušných nákupních objednávek a ukončení vašich účtů, přičemž si vyhrazuje veškerá práva, která může mít ohledně jakéhokoliv jednání nebo chování svých Členů v rozporu s předpisy.


6. Porušení ze strany Členů


6.1 GotAuthentic si vyhrazuje právo dle vlastního uvážení odstranit, upravit nebo odmítnout jakýkoliv Uživatelský obsah (celý nebo jeho část), který odešlete, zveřejníte nebo zobrazíte na Stránkách, o kterém se důvodně domníváme, že (i) porušuje platné zákony a předpisy, (ii) porušuje tyto Podmínky, (iii) může vystavit společnost GotAuthentic nebo naše přidružené společnosti odpovědnosti, (iv) porušuje jakákoliv práva třetích stran, (v) může poškodit zájmy našich Členů, třetí strany nebo GotAuthentic nebo našich přidružených společností, nebo ( vi) je jinak považováno za nevhodné podle výhradního uvážení GotAuthentic.


6.2 Pokud kterýkoliv Člen poruší jakékoliv Podmínky nebo pokud má GotAuthentic rozumné důvody se domnívat, že Člen porušuje jakékoliv Podmínky, bude mít GotAuthentic právo podniknout taková disciplinární opatření, která uzná za vhodná, mimo jiné včetně: (i) pozastavení nebo zrušení účtu Člena a všech účtů, které společnost GotAuthentic určí jako související s takovým účtem, podle vlastního uvážení bez odpovědnosti za jakékoliv ztráty nebo škody vzniklé v důsledku takového pozastavení nebo ukončení nebo v souvislosti s tímto pozastavením nebo ukončením; (ii) omezení, snížení klasifikace, pozastavení nebo ukončení předplatného, ​​přístupu nebo současného či budoucího používání jakékoliv Služby; (iii) odstranění jakýchkoliv seznamů položek nebo jiného uživatelského obsahu, který Člen odeslal, zveřejnil nebo zobrazil, nebo uvalení omezení na počet záznamů o Položkách nebo uživatelského obsahu, které může Člen zveřejnit nebo zobrazit; (iv) uložením dalších omezení Členům na používání jakýchkoliv funkcí nebo funkcí jakékoliv služby, jak to GotAuthentic může podle vlastního uvážení považovat za vhodné.


6.3 Aniž by byla omezena obecnost ustanovení Podmínek, má se za to, že Člen porušuje Podmínky za kterékoli z následujících okolností:
a) na základě stížnosti nebo nároku od jiného Člena má GotAuthentic rozumné důvody se domnívat, že takový Člen úmyslně nebo materiálně nesplnil svoji smlouvu s takovým jiným Členem mimo jiné včetně případů, kdy Člen, který prodává Položku pomocí Stránky a Služeb, nedodal takovou Položku takovému Členovi po obdržení kupní ceny, nebo Položky, které tento Člen dodal, podstatně nesplňují podmínku a/nebo popisy uvedené na stránce Položky,
b) GotAuthentic má důvodné podezření, že takový Člen použil odcizenou kreditní kartu nebo jiné nepravdivé nebo zavádějící informace při jakékoliv transakci s protistranou,
c) GotAuthentic má důvodné podezření, že jakékoliv informace poskytnuté Členem nejsou aktuální nebo úplné nebo jsou nepravdivé, nepřesné nebo zavádějící, nebo
d) GotAuthentic se domnívá, že jednání Člena může způsobit finanční ztrátu nebo právní odpovědnost GotAuthentic nebo našim přidruženým společnostem nebo jakémukoliv jiný uživateli.


6.4 GotAuthentic si vyhrazuje právo plně spolupracovat s vládními nebo regulačními orgány, orgány činnými v trestním řízení, soukromými vyšetřovateli a/nebo poškozenými třetími stranami při vyšetřování jakéhokoliv podezření z trestného činu nebo občanskoprávního protiprávního jednání. Dále, v rozsahu povoleném příslušnými zákony a zásadami, může GotAuthentic zveřejnit totožnost Člena, kontaktní informace a/nebo informace týkající se účtu (účtů), transakcí nebo činností prováděných na Stránkách nebo jejich prostřednictvím, pokud o to požádá vládní, regulační nebo donucovací orgán nebo poškozená třetí strana, nebo v důsledku předvolání nebo jiného právního jednání. GotAuthentic nenese odpovědnost za škody nebo výsledky vyplývající z takového zveřejnění a Člen souhlasí s tím, že nevznese vůči GotAuthentic žádnou žalobu ani nárok za takové zveřejnění.


6.7 Každý Člen dále souhlasí s tím, že GotAuthentic není odpovědný a nebude mít žádnou odpovědnost vůči vám ani nikomu jinému za jakýkoliv Uživatelský obsah nebo jiný materiál přenášený prostřednictvím Stránek nebo Služeb, včetně podvodného, ​​nepravdivého, zavádějícího, nepřesného, ​​pomlouvačného, ​​urážlivého nebo nezákonného materiálu a že riziko škody z takového Uživatelského obsahu nebo jiného materiálu spočívá výhradně na Členovi. GotAuthentic si vyhrazuje právo na vlastní náklady využít výhradních obranných mechanismů a kontrolovat všechny záležitosti, které by jinak podléhaly odškodnění ze strany Člena, a Člen v takovém případě bude spolupracovat s GotAuthentic při prosazování této obrany.


7. Transakce mezi kupujícími a prodávajícími


7.1 Prostřednictvím Stránky poskytuje GotAuthentic elektronickou webovou platformu pro výměnu informací mezi kupujícími a prodejci Položek. GotAuthentic navíc poskytuje Členům elektronickou webovou transakční platformu, která umožňuje zadávat, přijímat, uzavírat, spravovat a plnit objednávky na poskytování Položek online v rámci Stránky. U žádných služeb však GotAuthentic nezastupuje prodejce ani kupujícího v konkrétních transakcích. GotAuthentic nekontroluje a nenese odpovědnost za kvalitu, bezpečnost, zákonnost nebo dostupnost Položek nabízených k prodeji na Stránce, schopnost prodejců dokončit prodej nebo schopnost kupujících dokončit nákup.


7.2 Uživatelé jsou tímto upozorněni, že mohou existovat rizika jednání s lidmi jednajícími pod falešnou záminkou. Protože ověření uživatele na internetu je obtížné, GotAuthentic nemůže a nepotvrzuje údajnou identitu každého uživatele (včetně, bez omezení, platících Členů). Doporučujeme vám používat různé prostředky a také zdravý rozum, abyste vyhodnotili, s kým jednáte.


7.3 Kupující a prodejci, kteří přistupují na Stránky nebo Služby nebo je používají, přebírají rizika spojená s prováděním veškerých nákupních a prodejních transakcí v souvislosti se Stránkou nebo Službami nebo jejich prostřednictvím. Kupující a prodávající, kteří přistupují nebo používají Stránky nebo Služby, rovněž plně přebírají veškerá rizika odpovědnosti nebo újmy jakéhokoliv druhu vyplývající z jakékoliv následné činnosti týkající se Položek, které jsou předmětem transakcí na Stránce, nebo v souvislosti s nimi. Příklady takových rizik zahrnují, ale nejsou omezeny na, nesprávné uvedení položek, podvodné plány, neuspokojivou kvalitu položky, nesplnění specifikací, vadné položky, zpoždění nebo prodlení v dodávce nebo platbě, chybné výpočty nákladů, porušení smlouvy, dopravní nehody, riziko, že vlastnictví, dovoz, vývoz, nabídka, zobrazení, nákup, prodej a/nebo použití Položek nabízených nebo zobrazených na Stránkách může porušovat nebo může být tvrzeno, že porušují práva třetích stran, a riziko, že Uživatelům mohou vniknout náklady na obhajobu nebo jiné náklady v souvislosti s uplatňováním práv třetích stran třetími stranami nebo v souvislosti s jakýmikoli nároky kterékoliv strany, že mají nárok na obhajobu nebo odškodnění v souvislosti s uplatňováním práv, požadavků nebo nároků žalobci třetích stran. Mezi příklady takových rizik patří také riziko nároků jiných třetích stran, že utrpěly zranění nebo újmu při používání Položky získané prostřednictvím webu nebo služeb. Všechna výše uvedená rizika jsou označována jako „Transakční rizika“. GotAuthentic nenese odpovědnost za žádné škody, nároky, závazky, náklady, újmu, nepříjemnosti, narušení podnikání nebo výdaje jakéhokoliv druhu, které mohou vzniknout v důsledku nebo v souvislosti s jakýmikoliv Transakčními riziky.


7.4 Kupující a prodejci na Stránkách jsou výhradně zodpovědní za stanovení si a plnění podmínek transakcí prováděných na Stránkách nebo Službách, jejich prostřednictvím nebo v jejich důsledku, včetně, bez omezení, podmínek týkajících se plateb, vrácení, záruky, doprava, pojištění, poplatky, daně, titul, licence, pokuty, povolení, manipulace, přeprava a skladování.


7.5 Uživatel souhlasí s tím, že poskytne veškeré informace a materiály, které může GotAuthentic přiměřeně požadovat v souvislosti s vašimi transakcemi prováděnými na, prostřednictvím nebo v důsledku použití Stránek nebo Služeb. GotAuthentic má právo pozastavit nebo ukončit jakýkoliv uživatelský účet, pokud Uživatel neposkytne požadované informace a materiály bez odpovědnosti za jakékoliv ztráty nebo škody vzniklé z takového pozastavení nebo ukončení nebo v souvislosti s ním.


7.6 V případě, že má kterýkoliv uživatel spor s jakoukoliv stranou transakce, souhlasí takový uživatel s tím, že zprostí a odškodní GotAuthentic od všech nároků, požadavků, žalob, řízení, nákladů, výdajů a škod (včetně, bez omezení, jakýchkoliv skutečných, zvláštních, vedlejších nebo následné škody) vyplývající z takového sporu nebo transakce nebo v souvislosti s nimi.


8. Omezení odpovědnosti


8.1 SLUŽBY POSKYTOVANÉ V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM ZÁKONEM NA STRÁNCE NEBO PROSTŘEDNICTVÍM STRÁNKY GOTAUTHENTIC JSOU POSKYTOVÁNY „TAK JAK JSOU“, „JAK JSOU DOSTUPNÉ“ A „SE VŠEMI CHYBAMI“ A GOTAUTHENTIC TÍMTO VÝSLOVNĚ ODMÍTÁ JAKÉKOLIV A VŠECHNY ZÁVAZKY A ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ, VČETNĚ, ALE BEZ OMEZENÍ, JAKÉKOLIV ZÁRUKY STAVU, KVALITY, TRVANLIVOSTI, VÝKONU, PŘESNOSTI, SPOLEHLIVOSTI, OBCHODOVATELNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL. VŠECHNY TAKOVÉ ZÁVAZKY, POVINNOSTI A PODMÍNKY JSOU TÍMTO VYLOUČENY.


8.2 GOTAUTHENTIC V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM ZÁKONEM NEPOSKYTUJE ZÁVAZKY ANI ZÁRUKY TÝKAJÍCÍ SE PLATNOSTI, PŘESNOSTI, SPRÁVNOSTI, SPOLEHLIVOSTI, KVALITY, STABILITY, KOMPLETNOSTI NEBO AKTUÁLNOSTI JAKÉKOLIV INFORMACE POSKYTOVANÉ NA STRÁNCE NEBO PROSTŘEDNICTVÍM STRÁNKY; GOTAUTHENTIC SE NEZAVAZUJE ANI NEZARUČUJE, ŽE VLASTNICTVÍ, DOVOZ, VÝVOZ, DISTRIBUCE, NABÍDKA, ZOBRAZOVÁNÍ, NÁKUP, PRODEJ A/NEBO POUŽÍVÁNÍ PRODUKTŮ PŘÍP. SLUŽEB NABÍZENÝCH NEBO ZOBRAZENÝCH NA STRÁNCE NEPORUŠUJE ŽÁDNÁ PRÁVA TŘETÍCH STRAN; A GOTAUTHENTIC NEPOSKYTUJE ŽÁDNÁ ZÁVAZKY ANI ZÁRUKY JAKÉHOKOLIV DRUHU TÝKAJÍCÍ SE JAKÉHOKOLIV PRODUKTU NEBO SLUŽBY NABÍZENÉ NEBO ZOBRAZENÉ NA STRÁNCE.


8.3 Jakýkoliv materiál stažený nebo jinak získaný prostřednictvím Stránek nebo Služeb je poskytován na základě vlastního uvážení a rizika každého Uživatele a každý Uživatel je výhradně odpovědný za jakoukoliv škodu na svém nebo počítačovém systému (systémech) GotAuthentic nebo jakoukoliv ztrátu dat, která může být způsobena stahování jakéhokoliv takového materiálu. Žádná rada nebo informace, ať už ústní nebo písemná, získaná kterýmkoliv Uživatelem od GotAuthentic nebo prostřednictvím nebo ze Stránky, nezakládá žádný závazek, který zde není výslovně uveden.


8.4 Stránka může zpřístupnit Uživateli služby nebo produkty poskytované nezávislými třetími stranami. Na takové služby nebo produkty se nevztahuje žádný závazek ani povinnost. V žádném případě společnost GotAuthentic nebo naše přidružené společnosti nenesou odpovědnost za jakékoliv takové služby nebo produkty.


8.5 Každý uživatel tímto souhlasí s tím, že odškodní a ochrání GotAuthentic, naše přidružené společnosti, před jakýmikoli a všemi ztrátami, škodami, nároky, závazky (včetně právních nákladů na úplném odškodnění), které mohou vzniknout z přístupu takového Uživatele na Stránku nebo Služby nebo z jejich používání (včetně, nikoli však výhradně, odesílání, zveřejňování nebo zobrazování informací o Uživateli a uživatelského obsahu na Stránce nebo kanálech třetích stran) nebo z vašeho porušení jakákoliv prohlášení, záruky níže a podmínky těchto podmínek. Každý uživatel tímto dále souhlasí s tím, že odškodní a ochrání GotAuthentic a naše přidružené společnosti před jakýmikoli a všemi ztrátami, škodami, nároky, závazky (včetně právních nákladů na úplném odškodnění), které mohou vyplynout z porušení jakýchkoliv povinností a závazků ze strany Uživatele vůči GotAuthentic, včetně, ale bez omezení na ty, které jsou uvedeny v odstavci 6 níže.


8.6 Každý uživatel tímto dále souhlasí s tím, že odškodní a ochrání GotAuthentic, naše přidružené společnosti, před jakýmikoli a všemi ztrátami, škodami, nároky, závazky (včetně právních nákladů na úplném odškodnění), které mohou vzniknout, přímo nebo nepřímo, v důsledku jakýchkoliv nároků o práva třetích stran uplatňovaných reklamující stranou nebo jinými třetími stranami týkajícími se uživatelského obsahu, informací a/nebo položek nabízených nebo zobrazených na Stránce. Každý uživatel tímto dále souhlasí s tím, že GotAuthentic není odpovědný a nebude mít vůči vám žádnou odpovědnost za jakýkoliv materiál zveřejněný ostatními, včetně pomlouvačného, ​​urážlivého nebo nezákonný obsahu a že riziko škod z takového materiálu spočívá výhradně na každém Uživateli. GotAuthentic si vyhrazuje právo se na své vlastní náklady bránit a převzít kontrolu nad jakoukoliv záležitostí, která by jinak podléhala odškodnění z vaší strany. V takovém případě budete spolupracovat s GotAuthentic při uplatňování veškerých dostupný obranných opatření.


8.7 GotAuthentic nenese odpovědnost za žádné zvláštní, přímé, nepřímé, represivní, náhodné nebo následné škody ani jakékoliv škody (včetně, ale bez omezení na škody za ušlý zisk nebo úspory, přerušení podnikání, ztrátu informací), ať už ve smlouvě, z nedbalosti, přečinu, spravedlnosti nebo jinak nebo jakékoliv jiné škody vyplývající z některého z následujících:
a) používání nebo nemožnost používat Stránky nebo Služby;
b) jakékoliv vady zboží, vzorků, dat, informací nebo služeb zakoupených nebo získaných od Uživatele nebo jiné třetí strany prostřednictvím Stránek nebo Služeb;
c) porušení práv třetích stran nebo nároky či požadavky, že Uživatel vlastnictvím, dovozem, vývozem, distribucí, nabídkou, zobrazováním, koupí, prodejem a/nebo používáním Položky nabízené nebo zobrazované na Stránce nebo prostřednictvím Služeb může porušovat nebo může být tvrzeno, že porušuje práva třetích stran; nebo nároky kterékoliv strany, které mají nárok na obhajobu nebo odškodnění v souvislosti s jejich tvrzeními, právy, požadavky nebo nárokujícími si práva třetích stran;
d) neoprávněný přístup třetích stran k údajům nebo soukromým informacím jakéhokoliv Uživatele;
e) prohlášení nebo chování jakéhokoliv uživatele Stránek nebo služeb; nebo;
f) jakékoliv záležitosti týkající se Stránek nebo Služeb, jakkoliv vzniklé, včetně nedbalostí.


8.8 Bez ohledu na jakákoliv z výše uvedených ustanovení, bude souhrnná odpovědnost společnosti GotAuthentic, našich zaměstnanců, zástupců, přidružených společností, zástupců nebo kohokoli jednajícího naším jménem za nároky vyplývající z přístupu nebo používání Stránek nebo služeb během jakéhokoliv kalendářního roku vůči kterémukoliv Uživateli omezena na součet poplatků, které uživatel zaplatil GotAuthentic výměnou za přístup nebo používání Stránek nebo Služeb během kalendářního roku. Předchozí věta nebrání nutnosti Uživatele prokázat skutečnou škodu. Všechny nároky vyplývající z používání Stránky nebo Služeb musí být podány do jednoho (1) roku od data, kdy došlo ke vzniku příčiny.


8.9 Omezení a vyloučení odpovědnosti vůči vám podle Podmínek platí v maximálním rozsahu povoleném zákonem a platí bez ohledu na to, zda byla společnost GotAuthentic upozorněna nebo si měla být vědoma možnosti vzniku jakýchkoliv takových ztrát.


9. Vyšší moc


9.1 Společnost GotAuthentic nenese odpovědnost za jakoukoliv ztrátu způsobenou nedostupností, potížemi nebo poruchami služeb nebo systémů z následujících důvodů, ani se od nich nebude vyžadovat, aby zaplatila jakoukoliv náhradu: (i) odstavení systému z důvodu údržby; ii) nemožnost přenášet data kvůli poruchám v komunikačních terminálech nebo telekomunikačních zařízeních; (iii) selhání systému a neschopnost plnit své funkce) v důsledku událostí vyšší moci včetně, ale bez omezení na tajfuny, zemětřesení, tsunami, záplavy, výpadek proudu, požáry, bouře, válku, politické nepokoje, stávky pracovníků, nedostatek pracovních sil nebo materiálů, nepokoje, povstání, občanské nepokoje, teroristický útok, výbuchy, činy vyšší moci, vládní akce, nařízení domácích nebo zahraničních soudů nebo tribunálů, neplnění třetích stran; nebo (iv) pozastavení nebo zpoždění služeb nebo selhání systémů z důvodů mimo přiměřenou kontrolu GotAuthentic, jako jsou hackerské nebo kybernetické útoky, technické úpravy nebo selhání telekomunikačního oddělení, aktualizace Stránek, problémy třetích stran nebo jakékoliv pozastavení nebo přerušení dopravy nebo obchodní operace (včetně, ale nikoli výhradně, zpoždění nebo přerušení obnovení práce nebo provozu nařízené jakoukoliv vládní agenturou) v případě celostátního nebo regionálního šíření epidemie nebo pandemie.


10. Práva duševního vlastnictví


10.1 GotAuthentic je výhradním vlastníkem nebo oprávněným držitelem licence na všechna práva a zájmy na Stránkách a Obsahu Stránky. Stránka a její obsah ztělesňují obchodní tajemství a další práva duševního vlastnictví chráněná celosvětovými autorskými právy a dalšími zákony. Veškeré vlastnické právo, vlastnická práva a práva duševního vlastnictví na Stránku a Obsah Stránky zůstávají dle okolností společnosti GotAuthentic, našim přidruženým společnostem nebo poskytovatelům licencí. Všechna práva, která nejsou jinak nárokována podle Podmínek nebo ze strany GotAuthentic jsou tímto vyhrazena.


10.2 „GOTAUTHENTIC“ a související ikony a loga jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky nebo servisní známky Got Authentic LLC a jsou chráněny podle příslušných zákonů o autorských právech, ochranných známkách a dalších vlastnických právech. Neoprávněné kopírování, úpravy, používání nebo zveřejňování těchto značek je přísně zakázáno.


10.3 GotAuthentic může využívat nezávislé třetí strany zapojené do poskytování Stránek nebo Služeb (např. poskytovatele autentizačních a ověřovacích služeb, poskytovatele platebních služeb). Bez předchozího písemného souhlasu těchto stran nesmíte používat žádnou ochrannou známku, servisní značku nebo logo takových nezávislých třetích stran.


10.4 V největším rozsahu přípustném podle platných zákonů budou všechna práva, nárok a podíl na veškeré odvozené dílo vytvořené společností GotAuthentic a/nebo jejími přidruženými společnostmi používající uživatelský obsah podle Podmínek patřit společnosti GotAuthentic, a mohou být volně nebo za úplatu postoupena, licencována nebo udělována společností GotAuthentic vůči jakékoliv třetí straně nebo jejím přidruženým společnostem.


11. Dohoda o zpracování údajů


11.1 GotAuthentic zpracovává osobní údaje Uživatelů v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů.


11.2 Tyto Podmínky dále obsahují náležitosti smlouvy o zpracování osobních údajů dle čl. 28 a násl. GDPR, a to následovně.


11.3 GotAuthentic může zpracovávat pro Uživatele osobní údaje v rozsahu uvedeném v těchto podmínkách jako zpracovatel ve smyslu čl. 4 bod 2 a čl. 28 GDPR.


11.4 Zpracování osobních údajů bude ze strany GotAuthentic probíhat po dobu účinnosti Smlouvy uzavřené v souladu s těmito Podmínkami. Naše povinnosti týkající se ochrany osobních údajů jsou pro nás závazné po celou dobu trvání této Smlouvy.


11.5 GotAuthentic zpracovává osobní údaje výhradně na základě pokynů Uživatele učiněných v souladu s touto Smlouvou.


11.6 GotAuthentic dodržuje mlčenlivost o zpracovávaných osobních údajích a dbá na to, aby osoby oprávněné ve společnosti GotAuthentic pracovat s osobními údaji Uživatele byly vázány mlčenlivostí.


11.7 GotAuthentic přijme veškerá nezbytná opatření požadovaná podle článku 32 GDPR a nepoužije zpracovávané osobní údaje pro vlastní potřebu a pro žádný jiný účel než pro plnění Smlouvy nebo pro účely uvedené v Zásadách ochrany osobních údajů.


11.8 GotAuthentic se zavazuje dodržovat podmínky pro zapojení dalšího zpracovatele uvedené v čl. 32 GDPR. GotAuthentic zpracovává osobní údaje za pomoci pečlivě vybraných dalších zpracovatelů. Především jde o analytické a marketingové nástroje nebo účetní služby.


11.9 GotAuthentic je povinna na žádost Uživatele vymazat všechny osobní údaje a jejich kopie nebo je po ukončení Smlouvy vrátit Uživateli. GotAuthentic vymaže tato data do 60 dnů.


11.10 GotAuthentic je povinna vést záznamy o zpracování osobních údajů podle Smlouvy minimálně v rozsahu stanoveném v odst. 2 čl. 30 GDPR.


11.11 Jakékoliv podezření na porušení zabezpečení osobních údajů nebo jakýkoliv jiný neoprávněný přístup k osobním údajům nahlásí GotAuthentic Uživateli nejpozději do 24 hodin od zjištění.


11.12 GotAuthentic uchovává osobní údaje na serverech v rámci Evropské unie, jak je uvedeno v Zásadách ochrany osobních údajů.


12. Obecná ustanovení


12.1 Tyto Podmínky představují úplnou dohodu mezi vámi a GotAuthentic, pokud jde o a řídí vaše používání Stránek a služeb, a nahrazují jakékoliv předchozí písemné nebo ústní dohody ve vztahu ke stejnému předmětu v tomto dokumentu.


12.2 GotAuthentic a vy jste nezávislí dodavatelé a Podmínky nezamýšlejí ani nevytvářejí žádný vztah agentury, partnerství, společného podniku, zaměstnanec-zaměstnavatel nebo franšízant-franšízant.


12.3 Pokud bude jakékoliv ustanovení Podmínek považováno za neplatné nebo nevymahatelné, bude takové ustanovení vymazáno a zbývající ustanovení zůstanou v platnosti a budou vymáhána.


12.4 Nadpisy jsou pouze pro referenční účely a žádným způsobem nedefinují, neomezují, nevykládají ani nepopisují rozsah nebo rozsah takového ustanovení.


12.5 Neschopnost společnosti GotAuthentic vymáhat jakékoliv právo nebo nejednat s ohledem na jakékoliv porušení z vaší strany podle Podmínek nebude představovat vzdání se tohoto práva ani vzdání se práva společnosti GotAuthentic jednat s ohledem na následná nebo podobná porušení.


12.6 GotAuthentic má právo postoupit Podmínky (včetně všech našich práv, titulů, výhod, zájmů a povinností a povinností v Podmínkách) jakékoliv osobě nebo subjektu (včetně jakýchkoliv přidružených společností GotAuthentic). Vy nesmíte postoupit, vcelku ani zčásti, Podmínky žádné osobě nebo subjektu.


12.7 Právní úkony, oznámení nebo jiná sdělení, včetně případných výzev, předpokládaná podle těchto Podmínek lze mezi stranami činit písemně nebo prostřednictvím e-mailové komunikace; e-mailová adresa použitá pro emailovou komunikaci je emailová adresa GotAuthentic zveřejněná na Stránkách a emailová adresa Uživatele poskytnutá Uživatelem v procesu vytváření uživatelského účtu, popř. kterou následně sdělil GotAuthentic.


12.8 TATO SMLOUVA SE ŘÍDÍ ZÁKONY STÁTU COLORADO, USA. V SOULADU S PŘÍSLUŠNÝMI USTANOVENÍMI SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE PŘÍPADNÉ SPORY VYPLÝVAJÍCÍ ZE SMLOUVY BUDOU ŘEŠENY SOUDY STÁTU COLORADO, ORESU JEFFERSON, USA.


12.9 V případě odchylek mezi jazykovými verzemi má přednost anglická verze těchto Podmínek.


12.10 Tyto Obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. května 2022.