GotAuthentic CertifikaceGotAuthentic Certificate of Authenticity


Vydavatel Certificate of Authenticity ručí za autentičnost předmětu a odpovídá za správnost a pravdivost údajů, uvedených na certifikátu i v souvisejícím obsahu (položka GotAuthentic).


Vydavatelem může být společnost GotAuthentic, kluby, svazy nebo jiné organizace. Vydavatelem se rozumí instituce, která uvolňuje certifikovaný předmět do oběhu.


Vydat Certificate of Authenticity je možné pouze v okamžiku prvního uvolnění Předmětu do oběhu. Tedy například při prodeji z klubu, klubové aukci, GotAuthentic aukce. Pouze v takové chvíli může Vydavatel ručit za veškeré informace, které k předmětu uvádí. Pokud už byl Předmět například v majetku třetí osoby, je možné vystavit Statement of Experts nebo Confirmation of Authenticity.


Certifikovat je možné vždy pouze jednoznačně identifikovatelný předmět se specifickým identifikačním znakem (unikátní kód výrobce, zjevně identifikovatelné a nezaměnitelné stopy po použití, podpis nebo jiná unikátní značka na kterémkoliv místě Předmětu včetně vnitřní strany).


Certifikát vydá Vydavatel výhradně k Předmětu, u kterého může bez pochybností garantovat původ a historii a u kterého nejsou pochybnosti o způsobu zpracování nebo uvedeném použití.


Vydavatel není povinen vydat certifikát ke všem Předmětům, které různým způsobem uvolňuje do oběhu.


Fotodokumentaci k certifikátu zpracovává Vydavatel, který vložením Předmětu do databáze poskytuje autorská práva k fotografiím společnosti GotAuthentic LLC.


Fotogalerii na Kartě položky s certifikátem je v odůvodněných případech (např. nízká kvalita původní fotografie) možné měnit pouze se souhlasem administrátora z důvodu pozdějšího ověření stavu předmětu v okamžiku jeho prvního prodeje.


Certifikát je platný pouze s hologramem, jehož sériové číslo vždy souhlasí s databází, dostupnou na webu GotAuthentic.


Certifikát platí ode dne vystavení a platnost je časově neomezená. Platnost certifikátu a shodu s Předmětem je možné ověřit načtením QR kódu, který odkáže na odpovídající webovou stránku Předmětu.


Certifikát je platný pouze s číslovaným originálním hologramem, jeho číslo a platnost je možné si online ověřit na www.gotauthentic.com.


Certifikační proces:


Vydavatel certifikátu je oprávněn vystavit certifikát pouze k předmětu, u kterého může plnou vahou garantovat jeho původ, autentičnost a způsob použití.


Vydavatel certifikátu prohlašuje, že ručí za autentičnost předmětu tak, jak je popsána ve vydaném dokumentu Certificate of Authenticity.


Vydavatel certifikátu prohlašuje, že veškeré fotografie v Kartě položky jsou autentické a poskytuje souhlas s využitím autorských práv společnosti GotAuthentic.


Vydavatel zajistí fotografie detailů položky v dostatečném rozlišení, které umožní jednoznačnou identifikaci Předmětu, zejména sériových nebo identifikačních čísel. Dále napriklad fotografie oprav, skvrn nebo jiných unikátních známek použití.


Dresy a další podobné Předměty opatří Vydavatel na vnitřní straně svou signaturou PermanentMarkerem tak, aby signatura tvořila další z identifikačních znaků Předmětu.


Další předměty, které není možné označit signaturou nebo které nemají jiné jedinečné znaky, potřebné pro identifikaci, jsou označeny hologramem.

GotAuthentic Confirmation of Authenticity


Vydavatelem Confirmation of Authenticity je výhradně společnost GotAuthentic. Dokument má podobné využití jako běžný „Letter of Authenticity“, nabízí však vyšší stupeň zabezpečení.


Společnost GotAuthentic ručí za to, že informace uvedené na Confirmation of Authenticity jsou skutečným výrokem hráče, funkcionáře, rozhodčího nebo dalších oprávněných osob, které měly Předmět v držení. Confirmation of Authenticity prokazuje, kdo a o jakém předmětu pronesl dané Tvrzení.


Za pravdivost tohoto tvrzení ručí osoba, která Tvrzení pronesla a která Předmět uvolňuje ze svého vlastnictví do oběhu.


Fotogalerii na Kartě položky s certifikátem není možné měnit z důvodu pozdějšího ověření stavu předmětu v okamžiku jeho prvního prodeje. V odůvodněných případech (např. nízká kvalita původní fotky) lze požádat o úpravu fotogalerie administrátory.


Dokument je platný pouze s hologramem, jehož sériové číslo je možné ověřit na www.gotauthentic.com


Každý Confirmation of Authenticity je vybavený QR kódem, jehož načtení otevře kartu položky s podrobnými informacemi.


Společnost GotAuthentic se zavazuje zajistit zobrazení především detailů, které umožní jednoznačnou identifikaci Předmětu, zejména sériových nebo identifikačních čísel. Dále například oprav, skvrn nebo jiných unikátních známek použití.


Dresy a další podobné Předměty opatří GotAuthentic na vnitřní straně svou signaturou PermanentMarkerem tak, aby signatura tvořila další z identifikačních znaků Předmětu.


Další předměty, které není možné označit signaturou nebo které nemají jiné jedinečné znaky, potřebné pro identifikaci, lze označit hologramem se sériovým číslem, bezprostředně navazujícím na číslo, uvedené na Confirmation of Authenticity.

GotAuthentic Statement of Experts


Statement of experts vydává společnost GotAuthentic na základě žádosti majitele Předmětu o posouzení míry jeho autenticity podle těchto Podmínek


Tento druh dokumentu lze vystavit k takovému Předmětu, který může odborně posoudit dostatečné množství GA Expertů (minimálně tři).


Požádat o Statement of Experts lze pro takové položky, které odpovídají požadavkům na kvalitu a podobu fotografií, především primárního a sekundárního obrázku.


Expertem GA se může stát sportovní historik, sběratel (po doporučení a prokázání odborných znalostí) nebo jiný odborník na daný klub, hráče a dané období.


GA Expert posuzuje vždy pouze předměty, související se specializací experta (obdobím, soutěží atd.)


Experti hodnotí Předmět na základě fotodokumentace na Kartě položky, dalších přímo zaslaných podkladů (zejména fotografií), případně po jeho fyzickém předložení, v následujících kategoriích:


 • použitý materiál
 • známky opotřebení a to, jestli odpovídají údajnému typu a délce používání Předmětu
 • způsob zpracování (našitá či tištěná čísla, jmenovky, reklamy, jejich umístění, zdvojení materiálu atd.)
 • specifické (nepovinné, podle osobních znalostí Expertů)

V každé kategorii udělí Expert minimálně 0 a maximálně 10 bodů. Z udělených známek pak vyjde průměr, který společnost GotAuthentic po zaokrouhlení na dvě desetinná místa potvrdí vydáním dokumentu Statement of Experts. Maximální možnou hodnotou Statementu of Experts je 10/10, minimální 0/10.


Stupnice hodnocení GotAuthentic Statement of Experts:


 • 1 – Předmět zjevně a zcela jistě neodpovídá uvedenému popisu (neshoduje se materiál, obvyklá používaná velikost, atd.)
 • 2 – Předmět s vysokou pravděpodobností ]neodpovídá popisu.
 • 3 – Předmět pravděpodobně neodpovídá popisu.
 • 4 – Předmět pravděpodobně neodpovídá popisu, některá kritéria se ale s popisem částečně shodují.
 • 5 – Předmět nelze jednoznačně zařadit, nejméně jedno kritérium ale pravděpodobně neodpovídá.
 • 6 – Předmět nelze jednoznačně identifikovat a zařadit.
 • 7 – Předmět je patrně autentický, žádné kritérium ale jednoznačně nedokáže autentičnost potvrdit.
 • 8 – Předmět splňuje většinu kritérií pro to, aby byl považován za autentický. Žádné z ostatních kritérií přitom nepovažuje autenticitu za nepravděpodobnou.
 • 9 – Předmět splňuje všechna kritéria pro to, aby byl považován za autentický.
 • 10 – Předmět splňuje všechna kritéria pro to, aby byl považován za autentický a navíc obsahuje i některé jednoznačné identifikační prvky.

Výsledná známka se zapíše do Karty předmětu v databázi a žadatel obdrží poštou příslušný papírový dokument. Žadatel má právo zápis odmítnout (například v případě nízkého hodnocení). V takovém případě GotAuthentic dokument nevystaví a zaplacená částka se nevrací.


Základní Fotogalerii na Kartě položky s dokumentem Statement of Experts není možné měnit z důvodu pozdějšího ověření stavu předmětu v okamžiku jeho prověření GA Experty. V odůvodněných případech (např. nízká kvalita původní fotky) lze požádat o úpravu fotogalerie administrátory. Uživatel může přidávat další fotografie.


Statement of Experts je platný pouze s hologramem, jehož sériové číslo vždy souhlasí s databází, dostupnou na webu GotAuthentic.


Každý Statement of Experts je vybavený QR kódem, jehož načtení otevře kartu položky s podrobnými informacemi.


GotAuthentic si vyhrazuje právo odmítnout Předmět k posouzení bez udání důvodu. V takovém případě vrací zaplacený poplatek

Uznání certifikátu třetí strany


Provozovatel může na základě žádosti majitele Předmětu uznat jiný certifikát, vydaný k Předmětu v minulém období. Tím dojde v databázi GotAuthentic k zařazení předmětu mezi certifikované a bude možné ho jako certifikovaný i filtrovat. Sám uživatel nemůže označit položku jako certifikovanou proto, aby se případně nesnažil prodat nebo jinak nabídnout předmět bez dokumentu jako certifikovaný.


Scan nebo kvalitní fotografie certifikátu s čitelným textem musí být součástí fotodokumentace na Kartě položky. GotAuthentic uzná certifikáty třetích stran pouze s odpovídající fotodokumentací (především Primary a Secondary obrázek).


Hlavní a druhou fotografii předmětu s certifikátem nebude po uznání certifikátu možné měnit bez souhlasu administrátora.


GotAuthentic si vyhrazuje právo některé certifikáty bez udání důvodu odmítnout. V takovém případě vrací do 48 hodin po rozhodnutí zaplacený poplatek do Kreditu uživatele


V případě zamítnutí uznání certifikátu kvůli podvodnému nebo jinak nepoctivému záměru žadatele se poplatek nevrací.


K uznání Certifikátu třetí strany nevystavuje GotAuthentic žádný další dokument.


Uznání Certifikátu jiného vydavatele je zpoplatněno dle sazebníku GotAuthentic.

Ztráta certifikátu nebo jeho poškození


Při ztrátě nebo poškození dokumentů GotAuthentic (Certificate of Authenticity, Statement of Experts, Confirmation of Authenticity) může majitel Předmětu zažádat o duplikát dokumentu..Služba je zpoplatněna dle sazebníku GotAuthentic.


GotAuthentic vystaví duplikát dokumentu s novým QR kódem, původní QR kód bude odkazovat na stránku, informující o neplatnosti původního certifikátu.


Nový dokument lze zaslat výhradně na poštovní adresu, uvedenou v Profilu uživatele.


Žádat o Statement of Experts je nyní možné pouze na následující sporty, soutěže, kluby a období (jejich okruh budeme postupně rozšiřovat):


Hokej

 • Česká a československá nejvyšší soutěž v období 1970 až dosud
 • Česká a československá reprezentace v období 1970 až dosud
 • Tackla 1989-1993 - jakýkoli tým

Pokud máte zájem pomoci komunitě a chtěli byste se stát členem týmu Expertů GotAuthentic, prosím, kontaktujte nás. Předpokladem jsou odborné znalosti, poctivost a férový přístup.


support@gotauthentic.com